.........................................

 100 SORUDA SOSGÜV

...........................................

 ASGARİ GEÇİM İND.

...........................................

 2009 SMMM TARİFESİ

...........................................

 2009 VERGİ TAKVİMİ

...........................................

 2009 PRATİK BİLGİ.

...........................................

 2009 İŞÇİLİK MALİYET

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 TASLAKLAR

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 

 

   5510 SAYILI KANUNA GÖRE AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN İŞYERİNDE ASILI KALMA SÜRESİ   

12 Ekim 2009

 

Cumhur Sinan Özdemir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Müfettişi -Ankara

csnozdemir@gmail.com

5510 SAYILI KANUNA GÖRE AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN İŞYERİNDE ASILI KALMA SÜRESİ 

 

Okuyucular gönderdikleri e-maillerde aylık prim ve hizmet belgesine ilişkin çok sayıda soru yöneltmişlerdir.

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu tüm hükümleri ile birlikte 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir[1].

 

Uygulamada;

 

- Yeni aylık prim ve hizmet belgesinin işyerinde asılmadığı, çekmecede muhafaza edildiği,

 

- Aylık prim ve hizmet belgesinin işyerinde çalışan sigortalı işçilerin görebileceği yere asılmadığı,

 

- Sosyal güvenlik destekleme primine tabi sigortalıların isimlerinin yer alığı  aylık prim ve hizmet belgesinin işyerinde asılmadığı, vb. durumlarla sıkça karşılaşılmaktadır.

 

Yasal Düzenleme

 

A- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 86.maddesi “Prim Belgeleri ve İşyeri Kayıtları” başlığı adı altında düzenlenmiştir. Yasal düzenleme gereği;

 

- İşveren bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların ve sosyal güvenlik destek primine tâbi sigortalıların; Ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını, sigorta primine esas kazançlarını, prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını, gösteren asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini, Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdür.

 

- İşveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idareleri otuz yıl süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi memurları ise görevleri süresince, saklamak ve Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde onbeş gün içinde ibraz etmek zorundadır.

 

- Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgelerin işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesine eklenmesi şarttır. Kamu idareleri ile toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerlerinde bu şart aranmaz.

 

- Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı primler 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

 

- Sigortalıyı çalıştıran işveren ile alt işveren ve iş görme edimini yerini getirmek üzere sigortalıyı geçici olarak devralan işveren; aylık prim ve hizmet belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumunca onaylanan bir nüshasını sigortalının çalıştığı işyerinde, birden ziyade işyeri olması halinde ise sigortalının çalıştığı her işyerinde ayrı ayrı olmak üzere, Kuruma verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden başlanarak, müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar, sigortalılar tarafından görülebilecek bir yere asmak zorundadır.

 

B- Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliği[2] 109.maddesi “Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Düzenlenmesi, Verilmesi ve Saklanması” başlığı adı altında düzenlenmiştir. Yasal düzenleme gereği;

 

- İşverenler, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların, sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalıların, 4857 sayılı İş Kanunu 7.maddesine göre iş görme edimini yerine getirmek üzere başka işverene geçici olarak devrettiği sigortalıların ve 4/c (eski Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı sayılanların,

 • Sosyal güvenlik sicil numaralarını (T.C. Kimlik Numaralarını),
 • Ad ve soyadları ile ikinci soyadı almış olan sigortalıların ilk soyadlarını,
 • Prim ödeme gün sayılarını,
 • Prime esas kazanç tutarlarını,
 • İşe başlama ve işten çıkış tarihlerini,
 • Ayın bazı günlerinde çalışmamış olmaları hâlinde, eksik çalışma nedenlerini,
 • Ay içinde işten ayrılmış olmaları hâlinde, işten çıkış nedenlerini,
 • Sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primlerini,
 • Varsa 3568 sayılı Kanuna tabi olan meslek mensubunun adı ve soyadı ile bunların meslekî oda kayıt numarasını,
 • İşverenin kamu idaresi olması hâlinde tahakkuk veya tediye görevlisinin adı ve soyadını,
 • Kurumca belirlenen diğer bilgilerini, Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirmekle yükümlüdür.

- Sosyal Güvenlik Kurumu barkodu bulunan, aylık prim ve hizmet belgesinin bir nüshası Kuruma verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden başlanarak müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar işyerinde sigortalıların görebileceği bir yere asılır.

 

- Sigortalısını geçici olarak bir başka işverene devreden işverenler aylık prim ve hizmet belgesinin bir nüshasını işyerine asılmak üzere sigortalısını devrettiği işverene verir.

 

- Aynı işverene ait olup, tek sicil numarası verilmiş olan birden fazla işyerlerinde de, aylık prim ve hizmet belgesinin Kurum barkodlu çıktılarının aynı süre içinde sigortalıların görebilecekleri bir yere asılması zorunludur.

 

C- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 102. maddesi “Kurumca Verilecek İdari Para Cezaları” başlığı adı altında düzenlenmiştir.

 

- Yasal düzenlemenin (f) fıkrası “86.maddenin altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülükleri belirtilen sürede yerine getirmeyenlere, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır” hükmü ile işyerlerinde yapılacak her bir tespitte işverenlere 01.07.2009 tarihinden geçerli yasal asgari ücret olan brüt 693 TL’nin iki katı yani 1.386 TL idari para cezası uygulanacaktır.

 

- Yasal düzenlemenin “idarî para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edillir” hükmü gereğince 1.386 TL idari para cezasına muhatap olan işveren isterse cezayı itiraz etmeden 1.039,50 TL ödeyebilecektir.

 

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Asılı Kalacağı Süre

 

Yasal düzenleme gereği; Sosyal Güvenlik Kurumu barkodu bulunan, aylık prim ve hizmet belgesinin bir nüshasının Kuruma verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden başlanarak müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar işyerinde sigortalıların görebileceği bir yere asılması şarttır.

 

Örneğin 2009 Ağustos ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinin, Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken son gün olan 23 Eylül 2009 tarihini takip eden 24 Eylül 2009 tarihinden başlayarak, Eylül 2009 ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken 23 Ekim 2009 tarihine kadar işyerinde asılı kalması gerekir.

 

Örneğin 2009 Ağustos ayında sigortalı işçi çalıştıran ancak Eylül ayında sigortalı işçi çalıştırmayan işveren ise yasada bu konuda açık bir düzenleme olmadığından, işyerinde sigortalı işçi çalıştırılan son dönem 2009 Ağustos ayı olduğu için bu aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini kanaatimce Eylül ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinin, Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken son gün olan 23 Ekim 2009 tarihini takip eden 24 Ekim 2009 tarihine kadar işyerinde asılı tutacaktır. Aksi halde tespiti halinde işverenliğe 1.386 TL para cezası uygulanacaktır.

 

Sonuç:

 

İşverenlerin, Sosyal Güvenlik Kurumu barkodu bulunan, aylık prim ve hizmet belgesinin bir nüshasının Kuruma verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden başlanarak müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar işyerinde sigortalıların görebileceği bir yere asmaları şarttır.

 

Aylık prim ve hizmet belgesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Sosyal Güvenlik Kurumunca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak, alacaklarını ilâm ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları dikkate alınır.

 

[1] Ayrıntılı Bilgi İçin Bakınız: Cumhur Sinan ÖZDEMİR - Soru ve Cevaplarla Sosyal Güvenlik Reformu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uygulama Rehberi 2008 Haziran-Adalet Yayınevi)

 

[2] 28.08.2008 tarih, 26981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

 

YAZARIN KİTAPLARI

 

 

 

 

 

...............................

:. Alohaber, Anında Haber

:. Yararlı Dosyalar (xls)

:. Ücretsiz Programlarımız

:. Ücretsiz Programlar

...............................

 

© www.alomaliye.com

Her Hakkı Mahfuzdur. İzinsiz Yayımlanamaz

 

Website Hit Counters
Web Site Hit Counters  

© Alomaliye.com 2000-2009   Tüm Hakları Saklıdır.